تجربة

  • كود المصدر

   1. <!-- Paste in head -->
   2. <script language="JavaScript">
   3. <!-- Trio 2 Script by [email]kurt.grigg@virgin.net[/email]
   4. //حدد الوان التأثير هنا !!
   5. var a_Colour='ff0000';
   6. var b_Colour='00ff00';
   7. var c_Colour='0000ff';
   8. var Size=50;
   9. //Alter nothing below !!
   10. var YDummy=new Array(),XDummy=new Array(),xpos=0,ypos=0,ThisStep=0;step=0.03;
   11. if (document.layers){
   12. window.captureEvents(Event.MOUSEMOVE);
   13. function nsMouse(evnt){
   14. xpos = window.pageYOffset+evnt.pageX+6;
   15. ypos = window.pageYOffset+evnt.pageY+16;
   16. }
   17. window.onMouseMove = nsMouse;
   18. }
   19. else if (document.all)
   20. {
   21. function ieMouse(){
   22. xpos = document.body.scrollLeft+event.x+6;
   23. ypos = document.body.scrollTop+event.y+16;
   24. }
   25. document.onmousemove = ieMouse;
   26. }
   27. function swirl(){
   28. for (i = 0; i < 3; i++)
   29. {
   30. YDummy[i]=ypos+Size*Math.cos(ThisStep+i*2)*Math.sin((ThisStep)*6);
   31. XDummy[i]=xpos+Size*Math.sin(ThisStep+i*2)*Math.sin((ThisStep)*6);
   32. }
   33. ThisStep+=step;
   34. setTimeout('swirl()',10);
   35. }
   36. var amount=10;
   37. if (document.layers){
   38. for (i = 0; i < amount; i++)
   39. {
   40. document.write('<layer name=nsa'+i+' top=0 left=0 width='+i/2+' height='+i/2+' bgcolor='+a_Colour+'></layer>');
   41. document.write('<layer name=nsb'+i+' top=0 left=0 width='+i/2+' height='+i/2+' bgcolor='+b_Colour+'></layer>');
   42. document.write('<layer name=nsc'+i+' top=0 left=0 width='+i/2+' height='+i/2+' bgcolor='+c_Colour+'></layer>');
   43. }
   44. }
   45. else if (document.all){
   46. document.write('<div id="ODiv" style="position:absolute;top:0px;left:0px">'
   47. +'<div id="IDiv" style="position:relative">');
   48. for (i = 0; i < amount; i++)
   49. {
   50. document.write('<div id=x style="position:absolute;top:0px;left:0px;width:'+i/2+';height:'+i/2+';background:'+a_Colour+';font-size:'+i/2+'"></div>');
   51. document.write('<div id=y style="position:absolute;top:0px;left:0px;width:'+i/2+';height:'+i/2+';background:'+b_Colour+';font-size:'+i/2+'"></div>');
   52. document.write('<div id=z style="position:absolute;top:0px;left:0px;width:'+i/2+';height:'+i/2+';background:'+c_Colour+';font-size:'+i/2+'"></div>');
   53. }
   54. document.write('</div></div>');
   55. }
   56. function prepos(){
   57. var ntscp=document.layers;
   58. var msie=document.all;
   59. if (document.layers){
   60. for (i = 0; i < amount; i++)
   61. {
   62. if (i < amount-1)
   63. {
   64. ntscp['nsa'+i].top=ntscp['nsa'+(i+1)].top;ntscp['nsa'+i].left=ntscp['nsa'+(i+1)].left;
   65. ntscp['nsb'+i].top=ntscp['nsb'+(i+1)].top;ntscp['nsb'+i].left=ntscp['nsb'+(i+1)].left;
   66. ntscp['nsc'+i].top=ntscp['nsc'+(i+1)].top;ntscp['nsc'+i].left=ntscp['nsc'+(i+1)].left;
   67. }
   68. else
   69. {
   70. ntscp['nsa'+i].top=YDummy[0];ntscp['nsa'+i].left=XDummy[0];
   71. ntscp['nsb'+i].top=YDummy[1];ntscp['nsb'+i].left=XDummy[1];
   72. ntscp['nsc'+i].top=YDummy[2];ntscp['nsc'+i].left=XDummy[2];
   73. }
   74. }
   75. }
   76. else if (document.all){
   77. for (i = 0; i < amount; i++)
   78. {
   79. if (i < amount-1)
   80. {
   81. msie.x[i].style.top=msie.x[i+1].style.top;msie.x[i].style.left=msie.x[i+1].style.left;
   82. msie.y[i].style.top=msie.y[i+1].style.top;msie.y[i].style.left=msie.y[i+1].style.left;
   83. msie.z[i].style.top=msie.z[i+1].style.top;msie.z[i].style.left=msie.z[i+1].style.left;
   84. }
   85. else
   86. {
   87. msie.x[i].style.top=YDummy[0];msie.x[i].style.left=XDummy[0];
   88. msie.y[i].style.top=YDummy[1];msie.y[i].style.left=XDummy[1];
   89. msie.z[i].style.top=YDummy[2];msie.z[i].style.left=XDummy[2];
   90. }
   91. }
   92. }
   93. setTimeout("prepos()",10);
   94. }
   95. function Start(){
   96. swirl(),prepos()
   97. }
   98. window.onload=Start;
   99. // -->
   100. </script>
   عرض الكل
  • [img]http://66.113.159.55/forum/images/on.gif[/img]

   $$g :D :) :rolleyes: :p :o :( ;) :eek: $$b $$e $$h $$f $$d $$c :confused: $$A   كود المصدر

   1. <!-- Start of SmokeRing: High-light or select all, copy and paste as first thing in Body -->
   2. <script language="JavaScript">
   3. <!--Smoke Ring Script by [email]kurt.grigg@virgin.net[/email]
   4. if (document.all){
   5. kg=new Image();
   6. kg.src="http://www.geocities.com/abdullahjava/backgroundeffect/Aring.gif";
   7. document.write('<span id="rings" style="position:absolute;top:0px;left:0px">'
   8. +'<img src="Aring.gif" name="kg" style="position:relative"></span>');
   9. var TimeLinethree = 85;
   10. var TimeLineTwo = 0;
   11. var TimeLineOne = 0;
   12. var ThreeStep = 2.1;
   13. var TwoStep = 5.5;
   14. var OneStep = 2.5;
   15. var xp = 100;
   16. var yp = 100;
   17. function SmokeRing(){
   18. document.all.rings.document.images['kg'].style.filter='alpha(opacity='+TimeLinethree+')';
   19. document.all.rings.document.images['kg'].style.top=yp + (-TimeLineOne);
   20. document.all.rings.document.images['kg'].style.left=xp + (-TimeLineOne);
   21. document.all.rings.document.images['kg'].width=TimeLineTwo;
   22. document.all.rings.document.images['kg'].height=TimeLineTwo;
   23. TimeLinethree-=ThreeStep;
   24. TimeLineTwo+=TwoStep;
   25. TimeLineOne+=OneStep;
   26. setTimeout('SmokeRing()',10);
   27. if ((TimeLineTwo > 380) || (TimeLineOne > 380) || (TimeLinethree < 0))
   28. {TimeLineTwo=0;TimeLineOne=0;TimeLinethree=85;
   29. stop=window.document.body.clientHeight-280;
   30. sleft=window.document.body.clientWidth/2.5;//?
   31. yp=Math.round(Math.random()*stop);
   32. xp=Math.round(Math.random()*sleft);
   33. document.all.rings.style.top=yp+document.body.scrollTop;
   34. document.all.rings.style.left=xp+document.body.scrollLeft;
   35. }
   36. if ((yp < 80) || (xp < 80))
   37. {
   38. yp+=80;
   39. xp+=80;
   40. }
   41. }
   42. }
   43. if (document.all)SmokeRing();
   44. // -->
   45. </script>
   عرض الكل