زاويتي.... كلمه (.....) ما معناها ؟؟ ما اصلها؟؟ ارجوا الافاده