إن شــاء الله قطــر تفـــوز.... ولا شـــو رايكم؟؟؟