ضــــع رمـــــز وانتـــه رايـــــح ..واصدها يا با با